+31(0)29 942 3884 info@flipsenfinesse.nl

Privacyverklaring

Flipsen Finesse Accountancy is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Flipsen Finesse Accountancy, Samsonweg 31, 1521 RA Wormerveer +31(0)29 942 3884 Contactpersoon: Petra Flipsen

Persoonsgegevens die wij verwerken

Op allerlei manieren komen wij in aanraking met persoonsgegevens die wij verwerken. Bijvoorbeeld als wij met u een overeenkomst hebben gesloten. Wij kunnen deze gegevens van uzelf hebben ontvangen, bijvoorbeeld via onze website, e-mail, telefoon of app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening verkrijgen via derden. Weke persoonsgegevens Flipsen Finesse Accountancy verwerkt is afhankelijk van de aard van de overeenkomst en omstandigheden. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam – Adresgegevens – Geslacht – Telefoonnummer – E-mailadres – IP-adres – Inkomens- en vermogensgegevens – Bankrekeningnummers – Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Daarnaast kan het gaan om bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Verwerking van die gegevens vindt in de regel slechts plaats indien daarvoor een wettelijke grondslag is of toestemming voor is gegeven. Het betreft dan onder andere BSN nummers noodzakelijk voor aangiftes, financiële gegevens in het kader van pensioenadvies of gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van wettelijke re-integratieverplichtingen en verzuimmanagement.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Flipsen Finesse Accountancy verwerkt uw persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de met u gesloten overeenkomst of om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting of het versturen van onze nieuwsbrief. Er kan ook een gerechtvaardigd belang zijn om gegevens op te slaan en te gebruiken. In een enkel geval kan het zijn dat wij persoonsgegevens om andere dan bovenstaande redenen willen verwerken en dat wij u daar expliciet toestemming voor zullen vragen. Uitgangspunt is dat de verwerking van persoonsgegevens slechts gebeurt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Flipsen Finesse Accountancy zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan nodig is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. In de regel wordt aangesloten bij de wettelijke, fiscale of onroerend goed bewaarplichten. Bij gebreke van een wettelijke termijn hanteert Flipsen Finesse Accountancy een bewaartermijn van twee jaar na de laatste opdracht, waarna de betrokken gegevens worden vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Flipsen Finesse Accountancy verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. In het kader van onze dienstverlening kan Flipsen Finesse Accountancy wel gebruik maken van diensten van derden als (sub)verwerker, waarbij persoonsgegevens betrokken zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om specialistische werkzaamheden in het kader van pensioen, verzuimmanagement of salarisverwerking. Daarnaast maakt Flipsen Finesse Accountancy bij de uitvoering van overeenkomsten gebruik van specialistische softwarepakketten, hosting en dergelijke, waarin persoonsgegevens worden opgeslagen en/of verwerkt. Met al deze partijen sluit Flipsen Finesse Accountancy overeenkomsten waarin afspraken over de wijze van verwerking, de beveiliging en dergelijke zijn vastgelegd. Tot slot zijn er nog partijen die noodzakelijkerwijs ter uitvoering van de met Flipsen Finesse Accountancy overeengekomen werkzaamheden persoonsgegevens ontvangen. Dat betreft onder andere de belastingdienst, bedrijfsverenigingen, pensioenfondsen, kredietinstellingen of verzekeringsmaatschappijen. Deze partijen zijn in de regel zelf verantwoordelijk voor de verwerking en beveiliging van de betrokken persoonsgegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Flipsen Finesse Accountancy gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Flipsen Finesse Accountancy en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@flipsenfinesse.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Flipsen Finesse wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Flipsen Finesse Accountancy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@flipsenfinesse.nl

Contactgegevens

Flipsen Finesse Accountancy

Samsonweg 31

1521 RA Wormerveer

T: 0299-423884
E: info@flipsenfinesse.nl
KvK: 36041142

De kantoortijden zijn

Maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur.
Bezoek op afspraak.